KDV İade Danışmanlığı
MAL İHRACINDA 5.000 TL'Yİ AŞAN NAKDEN İADE

3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-a) maddesi kapsamında yapılan mal ihracı ile ilgili 5.000 TL'yi aşan nakden iade taleplerinde, mükelleflerin takip etmeleri gereken yol ve iade sürecine ilişkin hususlara aşağıda yer verilmiştir.
 

1) Beyan Döneminin Tespiti


Mal ihracına ilişkin istisna, ihracatın gerçekleştiği tarih olan gümrük beyannamesinin "kapanma tarihi"ni içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilir.
 

İhracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin sınır gümrüklerince kapatıldığı tarih, ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir.


Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin düzenlenmediği hallerde, malın serbest bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tarih ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir. Bu tarih, malların serbest bölgeye girişinin yapıldığını gösteren, serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarihtir.
 

İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönem KDV beyannamesi ile beyan edilir.

 
2) İade Talep Süreci


Mükellefler, 1 No.lu KDV Beyannamesini vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler. Bu istisna 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığında "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 301 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. "Yüklenilen KDV" sütununa işlemin bünyesine giren KDV tutarı yazılır.


Gümrük beyannameli mal ihracını beyan etmekle birlikte, iade talep etmeyen mükellefler (daha sonra talep edecek olanlar dahil) tarafından gümrük beyannamesi ve satış faturaları, istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde vergi dairesine verilir. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi çıktısı verilebileceği gibi, gümrük beyannamelerindeki bilgilerin yer aldığı listelerin verilmesi de mümkündür. İhracata ilişkin yurtdışındaki alıcı adına düzenlenen faturaların fotokopileri ya da faturaların dökümünü ihtiva eden firma yetkililerince imzalı ve kaşeli bir liste ibraz edilir.
 

Diğer taraftan 1 No.lu KDV Beyannamesi ile birlikte iade talep eden mükelleflerin gümrük beyannamelerindeki bilgilerin yer aldığı liste ve satış faturaları listesi internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda verileceğinden ayrıca beyanname ekinde verilmesine gerek bulunmamaktadır


Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edilir.


Sınır ticareti kapsamında yapılan ihracat, gümrük beyannamesi veya bunların listesi ile tevsik edilir. Bu durumda ayrıca, bir defaya mahsus olmak üzere sınır ticareti yetki belgesi de ibraz edilmelidir.

 
İhracat teslimlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ile gümrük beyannamesi arasında alıcı ve satıcı bilgileri, malın cinsi, miktarı, tutarı ve benzeri bilgilerde uyumsuzluk olması halinde vergi dairesince ilgili gümrük müdürlüğünden bilgi  talep edilir ve sonucuna göre işlem tesis edilir.

 Mükellefler, 1 No.lu KDV Beyannamesini verdikten sonra standart iade talep dilekçesi ile iade talebinde bulunabilir.

İade talebinde aşağıda belirtilen belgeler aranır: 

- Standart iade talep dilekçesi 

- Satış faturaları listesi

- Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi)

- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

- Yüklenilen KDV listesi

- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu.

İade talebinin yerine getirilmesinde, iade hakkı doğuran işlemin tevsikinde kullanılan (gümrük beyannamesi, serbest bölge işlem formu, gümrükte onaylatılan özel fatura nüshası vb.) belgelerin doğrulanmış (onaylı veya teyidinin alınmış) olması gereklidir.

 

Mükellefler Ba ve Bs formlarını, aylık dönemler halinde düzenleyerek takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamına kadar göndermekle yükümlüdürler.
 

Örneğin; mükellef Mart/2015 vergilendirme döneminde gümrük beyannamesi kapanan ihracat teslimini, 1-24 Nisan 2015 tarihleri arasında 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ettikten sonra (en erken 1 Nisan 2015) vereceği standart iade talep dilekçesi ile iade talebinde bulunabilir. Bu döneme ilişkin Ba ve Bs formlarının en geç 30 Nisan 2015 tarihinde verilmesi üzerine KDVİRA sistemi yaklaşık 2 iş günü içerisinde rapor üretmekte ve ilgili vergi dairesine göndermektedir. Dolayısıyla mükellefin Mart/2015 vergilendirme döneminde gerçekleştirmiş olduğu istisna kapsamındaki söz konusu teslime ilişkin iade talebi KDVİRA raporunun 2 iş günü içerisinde üretilmesi halinde yaklaşık olarak Mayıs/2015 ayının ilk haftasında değerlendirmeye alınabilecektir.

 
3) İade Talebinin Değerlendirilmesi
 
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden iade talebinin 5.000 TL'yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

 
Nakden iade için, iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş olması gerekir.

  Talep, iade talep dilekçesi ve yukarıda sayılan belgelerin tamamlanıp, KDVİRA sistemi tarafından "KDV İadesi Kontrol Raporu"nun üretilmesinden ve teyidi gereken belgelerin teyidi ile mükellefin talebine bağlı olarak aşağıda belirtilen şartların (teminat/YMM raporu/VİR) gerçekleşmesinden sonra yerine getirilir. Özel Esaslar kapsamında olumsuzluk bulunan mükelleflerin iade talepleri, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E.ÖZEL ESASLAR) bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilir.

a)      Teminat Karşılığı İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden iade taleplerinde YMM raporu ibraz edilmeden veya inceleme sonucuna göre iade öngörülmüşse inceleme yapılmadan, teminat gösterilmesi halinde iade yapılır. Söz konusu teminat vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunun ibraz edilmemesi halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) sertifikası sahibi mükellefler tarafından iadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının 5.000 TL'yi aşan kısmının (% 8)'i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için % 4'ü) için teminat verilmesi yeterlidir.


b)     YMM Raporuna Dayalı İade

Mükelleflerin, bu işlemden kaynaklanan nakden iade taleplerinde YMM raporu ibraz edilmesi halinde nakden iade talebi yerine getirilir. YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflere, rapor ibraz edilmedikçe nakden iade yapılmaz.


c)      Vergi İnceleme Raporu ile İade


Mükelleflerin;


-          İadelerini vergi inceleme raporu sonucunda almak istemeleri, 

-          Teminat göstermemeleri veya iadelerini YMM raporu ile alacaklarını beyan etmemeleri 

hallerinde iade talepleri vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Mass Denetim - Tüm Hakları Saklıdır